الهی! اگر از من پرسند کیستی، چه گویم؟

الهی! ظاهر ما اگر عنوان باطن ما نباشد، در «یوم تُبْلَی السَّرائر» چه کنیم؟

الهی! به سوی تو آمدم؛ به حقّ خودت مرا به من بر مگردان!

الهی!  اگر گُلم و یا خارم از آنِ بوستان یارم.         علامه ذوالفنون حسن حسن زاده آملی حفظه ا...