زمان امتحانای ما را به بعد از انتخابات موکول کرده بودن و بنده تا 12 تیر مشغول امتحاناتم آخ