امروز پسرم درس " ماد’ر " را یاد گرفت لبخند  از سرکار که برگشتم دیدم با یک کارت تبریک منتظرم استسوال یک کاغذ رنگی را با نقاشی قشنگش تزئین کرده بود و داخلش نوشته بود:

" ماد’ر  دوستت دارم " قلب

خدایا! برای تمام این لحظه های ناب و قشنگِ زندگی تو را سپاس میگویمفرشته