این روزها مفهوم این شعر سهراب "هم در دنیای حقیقی و هم در فضای مجازی" برایم ملموس تر شده:

وسیع باش و تنها و سربه زیر و سخت

پ.ن: و شاید کسی حتی دلش نخواهد به یادت باشد و از احوالت بپرسد ... چه باک!

خدایا! مگذار که آزادی ام اسیر پسند عوام گردد….که دینم در پس وجهه ی دینیم دفن شود…که عوام زدگی مرا مقلد تقلید کنندگانم سازد..که آنچه را حق می دانم بخاطر اینکه بد می دانند کتمان کنم ... دکتر علی شریعتی