در اندرون تو کسی است

                          دنیایی است

و ترا یاری خواهد داد که خواستن را

                                                به شدن بدل کنی


و نیرویی نهفته - که گام هایت را

                         پیوسته به راه تواند برد

پس خویشتن را آنگونه که می پسندی ترسیم کن

                                                   و دست به کار آنچه باید .

و هر روز تنها گامی بردار- آرام و پر توان

                        در امتداد آن رویای دلپذیر

آری آنگاه چنین شود که تداوم راه

                               سخت و نا ممکن آید

                                                           رویایت را فرو مگذار.

پس آنگاه سحر گاهی فرا خواهد رسید

                                  که چشم بگشایی و خویشتن را ببینی

                                                                             بایسته پر توان

                                                                    و آمیخته ی آنچه که می خواسته ای

آنچه را که مشتاقی-

                                  فرا چنگ خواهد آمد

                                                         پیوسته اگر تلاش توانی کرد.

آری- کمر بر بند

روزگارت را خواهی زیست

وزندگی را- به آرایشی که دستان تو

                                                          ارمغان کند

                                                                             و آن را دوست خواهی داشت.

                                                             سوزان پولیس شوتز