تنها آمدم بگویم هنوز هستم ... هرچند ناتمام!

یه باری از امروز رو دوشته ... که واسش یه عمره زمین میخوری

همه منتظر تا ببینن کجا ... تو از جاده ی عشق دل میبری .....

سوال

پ.ن: اگرچه مدام زمین میخورم و برمیخیزم ... اما مباد آنی دل بریدن از جاده ی عشقنگران