گاهی گمان نمیکنی و میشود ...گاهی نمیشود که نمیشود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ... گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود

گاهی گدای گدایی و بخت نیست ... گاهی تمام شهر گدای تو میشود