شعری عمیق و زیبا در تبیین پاداش و دستاورد زخم و رنج

بفرمائید ادامه مطلب ...


این شعر متعلق به استاد سیدسهیل رضایی است

گاهی رنج من زخمی در من ساخته است ...

گاهی زخم من دوستانم را رسوا کرده است ...

گاهی زخم من چشمان مرا باز کرده است ...

گاهی زخم من جان مرا آشکار کرده است ...

گاهی زخم من صدای خدا را برای من باز کرده است ...

گاهی زخم من، مرا به زندگی مشتاق کرده است ...

گاهی زخم من مرگ را برایم پیدا کرده است ...

گاهی زخم من مرا عاشق مردمان زخمی کرده است ...