خواهر خوبم که از سلاله پاک فاطمی هستی

از خبری که بهم دادی غرق سرور شدم. خدا خیلی دوستت داره، و لایق این دوست داشته شدن هم هستی. نوش جانت تشویق

امید که روزی به ایمان، و شهامت تو برسم ... دعایم کن.