میگویند: دو گروه هیچ گاه به زندگی عادی برنگشته اند.

 کسانیکه که به جنگ رفته اند ... و کسانیکه که عاشق شده اند ... 

حال نوشت: کاش حقیقت داشته باشد ... دل آشفته بودن دلیل کمی نیست ... اگر بی قراری بدان یار یاری