انرژی زنانه آتنا : انرژی نظم، برنامه ریزی، و قانونمندی

نتیجه انرژی آتنای سرکوب شده: عدم برنامه ریزی، عدم نظم، فقدان ساختار روانی

نتیجه آتنای اغراق شده: پروفسور، عقل کل، منتقد سرسخت، خود شیفته (نارسیس)


گفته بودم که در بررسی انرژی زنانه " آتنا "  وضعیت تستم حالت تعادل را نشان میداد (20 از 40) ، و من متعجب بودم که پس چرا آتنای من در بخش نظم عیان بسیار پایین است و بخصوص در انجام امور منزل زیاد نظم پذیر نیستم. سوال

که در مبحث انرژی هستیا متوجه موضوع شدم و در پست قبلی هم به ان اشاره کردم.