انرژی زنانه هستیا: انرژی معنویت، درونگرایی، آرامش

نتیجه انرژی هستیا سرکوب شده (مثل امتیاز من) : افرادی بیقرار، سرگردان، معتاد به کار، فقدان ارامش درونی،اختلال در خواب با ذهنی همیشه بیدار

نتیجه انرژی هستیا اغراق شده : کاری به کار جامعه ندارند و در دنیای خودشان زندگی میکنند.


این چند روز بیش از هر انرژی دیگری "هستیا" را زیست کردم. دوستش دارم قلب 

 لحظات سبز خلوت و نیایشم بسیار غنی تر شده فرشته علاوه بر درونم، نمای بیرونی اطرافم هم مرتب تر و آرام بخش شدهلبخند 

تازه فهمیدم چرا علیرغم امتیاز خوبی که در انرژی آتنا میاورم، اما در بخش نظم عیان لنگ میزنم، از بس انرژی هستیا را سرکوب کردم و به سایه راندم، روی بقیه انرژیهام هم تاثیر گذاشته بود.

امروز همه کارهای خونه را بی شتاب و با لذت انجام دادم. چقدر از خودم دورشده بودم و چقدر به این مکث نیاز داشتم. شکر و سپاس قلب

 

پ.ن: فراموش کرده بودم بنویسم که امتیاز این انرژی در من 10 از 40 بود ناراحت