جاذبه خاک به ماندن می­خواند و آن عهد باطنی به رفتن، عقل به ماندن می­خواند و عشق به رفتن ... و این هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی و حیرت میان عقل و عشق معنا شود.

" شهید سید مرتضی آوینی "