در روزگار جوانیمان دوستی داشتیم (البته هنوز هم ایشان را داریم) بنام "شهره" که هروقت استرس نگران داشت یه ترنم جالب زمزمه میکرد، ماها هم ازش یادگرفته بودیم ... بخصوص موقع امتحانات آخر ترم خیلی کاربردی بود. خدائیش یه آرامشی میداد که حد نداشت یول

الان یواش یواش دارم به همان ترنم نزدیک میشم. فقط دوهفته دیگه مانده به این روزهای مترنم برسم.  

لالالای لالالای لالالالالالالای ..... لالالای لالالای لالالالالالالای

نیشخند