مبحث دیشب بررسی انرژی زنانه " آتنا " بود. در تست قبلیم آتنا وضعیت اغراق نشان میداد. تستی که دیشب سر کلاس زدم، حالت تعادل را نشان میداد (20 از 40) ، در حالیکه ارزیابی خودم این استکه آتنای من در بخش نظم عیان  زیر 10 است. نیشخند

خدا بخیر کنه ... فکر کنم به قول "مریم تازه" دوباره باید مشغول سایه بینی بشم.چشمک

انرژی زنانه آتنا : انرژی نظم، برنامه ریزی، و قانونمندی

هیپنوتیزم