به لطف حضور و حمایتِ فراوانِ دوست نزدیکتر از خواهرم " مهناز"  آرام آرام انرژی زنانه پرسفون هم در من بیدار شد، توانستم بدون عذاب وجدان و خجالت حمایت های مادرم و همسرم را بپذیرم ... و برای ساعاتی پسرم را به آنها بسپارم و به همراه پدرم به دل کوه و طبیعت بروم ... و گاهی زمانی که با پسرم تنها بودم میرفتم روبروی آینه و تمرین لبخند زدن میکردم. به خودم میگفتم دوستت دارم و لبخند میزدم. تکرار و تکرار و تکرار .... اوائل نقاب شادی بر صورت میزدم و لبخندهایم تصنعی بودند... حدود 6 تا 8 ماه طول کشید تا از شدت بحرانهایم کاسته شد و آرام آرام شادی، امید و میل به زندگی دوباره به وجودم بازگشت.لبخند

حال نوشت:  اکنون انرژی آرتمیس را آگاهانه زندگی میکنم و بسیار دوستش میدارم. امیدوارم با شناخت بهتر سایر انرژیها و بیدارکردن قهرمانان خفته ام بتوانم بر ترسهایم غلبه کنم. و خدا را شکر میکنم برای حضور اساتید ودوستان وایت مجیک زندگیم  ... لبخند

انرژی زنانه آرتمیس : انرژی ماجراجویی، سرسختی، استقلال، مباحثه