شب شهادت امام صادق علیه السلام  ...

حرفی برای گفتن ندارم ... شرمنده ی آموزه های بکار نبسته ات هستم ...

آقاجان یاری کن هدیه و تحفه ی گرانقدرت را ضایع نکنم ... یاری کن به مقصد برسم مولاجان ...

"صبا گو آن امیر کاروان را  ... مراعاتی کند این ناتوان را

ره دور است و تاریک است و باریک ... به دوشم میکشم بار گران را" 

علامه حسن زاده آملی روحی فداه