خیلی حس خوبی دارم  ...  احساس میکنم دقیقا در آغوشت هستم مهربانترینم بغل  کمکم کن این حضور عاشقانه و زیبایت تا رمضان بعد پررنگ تر شود ... و من بیرنگ تر قلب

پ.ن: از ساعت 4.30 نشستم پای برنامه ی پایانی "ماه عسل" و بخش زیادی از این حس خوبم را مدیون آقای علیخانی و مهمانانشان - نگاه ویژه و خاصشان به رنج های مقدس زندگیشان- در این یکماه هستم. "احسان" دعای خوبی کرد و من هم با تمام وجود آمین گفتم  "سال تون عسل" مژه

پ.ن2: زندگی زیباست ای زیبا پسند ... زنده اندیشان به زیبایی رسند

 آنقدر زیباست این بی بازگشت ... کز برایش میتوان از جان گذشت  / ابتهاج