یکی از زیباترین و دلچسب ترین پیامک هایی که امشب دریافت کردم - از کسی دریافت کردم که بسیار کم اما همیشه ناب یادم میکند- ...  خیلی به دلم نشست ... تقدیم به همگیتان:

" سبد دعایم را برداشتم و آنرا بسوی خدا گرفتم ... نامت را با مهرت داخل آن گذاشتم ... سبد پرشد از صبوری، سلامتی، لبخند خدا و گلهای بهاری عشق ... آنرا بسویت میفرستم ... خانه ات را پرکن از این هدیه ... عیدت مبارک " [گل]

پ.ن:  ایکاش همه ی سال برایم چون ماه رمضان بشه ... و من همینقدر هوشیار و بیدار و عاشق باشم. امیدوارم یکی از عیدی هایی که فردا صبح در قنوت نماز عید در دستانمان میگذارند"بیداری" و "هشیاری" و "حضور عاشقانه ی" رمضانی در طول سال باشد. آمینگل

پ.ن2: یادمه پارسال سحر روز عید فطر از صدای زوزه مانند وحشتناکی پشت پنجره اتاقم از خواب پریدم ... از ترس یخ زده بودم ... دویدم تلویزیون را روشن کردم و دیدم دارند اذان صبح را میگویند ... بیشتر از ترس به خودم لرزیدم ... هنوز هم نمیدانم اون صدای زوزه ی وحشتناک که مرا بیاد زوزه ی شیطان انداخت حقیقتا از بیرون و پشت پنجره اتاقم بود ... یا از درون خودم ...وحشتناک وای از فردا صبحم نگران